Idea założenia i zorganizowania stowarzyszenia zrodziła się z potrzeby ratowania najcenniejszego obiektu zabytkowego Radomia – XV-wiecznego zespołu klasztornego o.o. Bernardynów. Jego założycielami byli absolwenci Szkoły Technicznej w Radomiu, członkowie znanego chóru męskiego PSP w Radomiu pod dyrekcją absolwenta szkoły Aleksandra Sawickiego.

Stąd wywodzi się nazwa stowarzyszenia – Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, który dziś tworzą wybitni fachowcy różnych profesji, połączonych ideą społecznej ochrony zabytków, ich ratowania oraz opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej Radomia i ziemi radomskiej.

W pierwszym okresie działalności praca Komitetu ukierunkowana została na ratowanie najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego Radomia: XV-wiecznego zespołu klasztornego o.o. Bernardynów, XIV-wiecznego domu wielkiego dawnego zamku królewskiego oraz X-wiecznego grodziska Piotrówki. Formami pracy były organizowane koncerty na rzecz prac konserwatorskich, prace badawcze architektoniczno-archeologiczne na zamku oraz prace uporządkowania i zagospodarowania grodziska Piotrówka.

Dla upowszechniania wiedzy o dziejach i historii miasta oraz regionu utworzona została Galeria Dziedzictwa Kulturowego Radomia, gdzie organizowane są lekcje oraz wystawy historyczne. Redagowany i wydawany jest kwartalnik popularno-naukowy „Wczoraj i dziś Radomia i Regionu”. Komitet jest tez wydawcą wielu historycznych publikacji, m.in.: „Radom – dzieje, architektura, zabytki”, „Budownictwo obronne powiatu radomskiego”, „Zamek królewski w Radomiu”, „Lokacja Miasta Radomia”, „Wspomnienia kochanowskie”, „Zakorzenianie w dziedzictwie małych ojczyzn”, „W blasku harcerskich ognisk”.

Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych i wybitnie zasłużonych osób dla kultury miasta i regionu, zaprojektowane i wykonane zostały tablice pamiątkowe: „Unii Wileńsko-Radomskiej”, „Konstytucji Nihil novi - 1505”, „Bolesława Egiejmana” i „Grodzisko Piotrówka X w.”.

Remontowi i konserwacji poddane zostały: historyczny krzyż aleksandryjski znajdujący się w parku oraz zabytkowa kapliczka Św. Rocha na Glinicach.

W okresie dwóch lat zinwentaryzowano wszystkie radomskie kapliczki  w liczbie 123, a w hołdzie wielkiemu synowi ziemi radomskiej – Janowi Kochanowskiemu, Komitet zainicjował i zrealizował budowę monumentalnego pomnika z brązu wg projektu mistrza art. rzeźbiarza Jana Kucza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od kilku lat SKRZR prowadzi akcje zbierania i gromadzenia archiwaliów i eksponatów muzealnych powstałych w Radomiu, dla organizowanego Muzeum Historycznego Radomia jako Oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a także gromadzi środki na odbudowę pomnika radomskich Szarych Szeregów.